YM2KT

YM2KT

Bağlanıyor...

Tüzük

TRAC
TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ

ANA TÜZÜK
"22.04.2018 tarihli Genel Kurulda kabul edilmiştir"
TRAC
22.06.1991 gün ve 20909 sayılı Resmi Gazete'deki
08.04.1991 gün ve 90/1741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEKTİR.
07.12.1995 tarih ve 95/7671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
IARU (International Amateur Radio Union) Üyesidir.
Yazım ve Baskı TRAC GENEL MERKEZİ'nin bir hizmetidir.

I. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1 - DERNEĞİN ADI: Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'dir. Bakanlar Kurulu’nun 08.04.1991 tarih ve 91/1741 sayılı karan ile kamuya yararlı çalıştığı kabul edilen bir dernektir. Merkezi İstanbul'dur; Genel Kurul kararı ile başka il merkezine nakledilebilir. Kısa adı TRAC' tır. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş amblemi ekteki şekildir."

MADDE 2 - DERNEĞİN KONU VE AMACI: Derneğin konusu ve amacı Radyo Amatörlüğü' nü (Amatör Telsizciliği) tanıtmak, yaygınlaştırmak, Radyo Amatörleri arasında birliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı geliştirmek, Radyo Amatörlüğü' nün (Amatör Telsizciliğin) özdenetim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları organize etmek, Radyo Amatörlüğü (Amatör Telsizcilik) konusunda T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve yasanın elektronik haberleşme ile Radyo Amatörlüğü konusunda yetkilendirdiği Düzenleyici Kurumlarla işbirliği yapmak, bu kurumlarla uyumlu bir işbirliği ortamı sağlamak, bu kurumlara derneğin çalışma konuları ve afet haberleşmesi konusunda görüş bildirmek, Derneğin gönüllülük temelinde üstlendiği ve değişik kurumlarla imzalanmış protokoller çerçevesinde yürütülen kamu hizmeti niteliğindeki görevleri yerine getirmek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının derneğe vereceği Amatör Telsizcilik Yönetmeliği'nde öngörülmüş veya imzalanmış protokoller çerçevesindeki görevleri yerine getirmek, bu bağlamda Afetler ve acil durumlar gibi beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarla bunların tatbikatlarında Haberleşme Hizmet Grubuna ve görevli kuruluşlara destek vermek üzere Amatör Radyo (Amatör Telsiz) İstasyonları'nın hizmet sağlamaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak, buna yönelik altyapılar kurmak; İş Güvenliği ve İş Sürdürülebilirliği konusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili ulusal mevzuat çerçevesinde özel sektör kuruluşlarıyla gönüllülük temelinde işbirliği yapmak ve protokoller imzalamak, AFAD tarafından yürütülen gönüllülük eksenli projelere katkıda bulunmak, bu bağlamda Türkiye Afet Müdahale Planı belgesi ve bu belgenin haberleşme ile gönüllülük konularındaki alt bileşenlerine katılımda bulunmak, gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara destekte bulunmak, sosyal sorumluluk ruhunun gelişimine katkıda bulunmak,

T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü imzalanmış ve 5902 sayılı yasa mucibince T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kendiliğinden devrolmuş sayılan protokoller ve bu protokollerin eki olan belgelerde Dernek tarafından yürütülmesi öngörülmüş görevlerin gereğini yapmak, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay'ı, T.C. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanmış protokoller ve bu veya başka kurumlarla, Bakanlıklarla veya Üniversitelerle imzalanacak protokollerin gereğinin yerine getirilmesi; uluslararası ve ulusal toplantılara katılmak, sunumlar yapmak, Türk Radyo Amatörleri'nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri'ni tanıtmaktır.

Bunları gerçekleştirmek için, ayrıca olanakları ölçüsünde aşağıdaki konularda çalışmalar yapmak üzere gerekli iç örgütlenmeleri gerçekleştirir.

 • a) Yurdumuzda elektroniğin gelişmesine büyük katkısı olacak Radyo Amatörlüğü' nün (Amatör Telsizciliğin) gelişmesi, yaygınlaşması ve halka yayılması ile telsiz cihazlarının kanunlar çerçevesinde faydalı maksatlarda yararlı amaçlarda kullanımı için ve Radyo Amatörlüğüne ilgi duyanları belge sınavına hazırlamak amacıyla eğitici öğretici yayınlar yayımlamak, kurslar, sergiler, seminerler açmak, bu konuda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işbirliği yapmak, bu bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek, Afet Haberleşmesi konusunda sertifikasyon eğitimleri düzenlemek; olağanüstü afet ve acil haberleşmesi için gerekli düzenleme ve işbölümünü sağlamak amacıyla komşu ülkelerle ilgili mevzuat çerçevesinde protokoller yapmak, bu koriudafcf %1uslar arası ve ulusal toplantılara katkıda bulunmak;
 • b) Teçhizat ve malzeme ithalinde Radyo Amatörlerine yardımcı olmak ve bunları ithal etmek,
 • c) Amatör telsizcilerin uygulama yetilerinin geliştirilmesi için laboratuar atölye benzeri tesisler kurarak fiilen çalışmalarda uygulama çalışmalarında bulunmalarına yardımcı olmak, amatör hâberlfeşme esaslarının ve Amatör Radyo istasyonunun Amatör Telsiz istasyonunun çalışma prensiplerinin öğretilebilmesi için cemiyet merkezi ve şubelerde Amatör Radyo Kulüp İstasyonları (Amatör Telsiz Kulüp İstasyonları) kurmak, sorumlu operatör nezaretinde bu istasyonların çalıştırılmasını temin etmek, amatörler arasında şehir içi güvenli haberleşmeyi temin için uygun frekanslarda röle istasyonu kurmak ve çalıştırmak, propagasyon ön bilgisi temini amacıyla uygun frekanslarda beacon istasyonları kurmak ve çalıştırmak
 • d) Ülkemizde radyo, televizyon ve benzeri tesisler kurmuş bulunan kurum ve özel sektör kuruluşlarıyla başta afetler ve acil durumlar olmak üzere müşterek konularda işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşmak
 • e) Radyo Amatörlüğü Amatör Telsizcilik konusunda günler, yarışmalar düzenlemek,
 • f) QSL Büro Hizmetlerini yürütmek
 • g) Dernek yararına konser, balo, çay, müsamere, eğlence, yarışma, piyango, sergi ve günler düzenlemek
 • h) Radyo Amatörlerinin karşılıklı yardımlaşmasını sağlamak, Radyo Amatörleri' ne yardım amacı ile kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarından, kullanım dışı kalmış amatör maksatlara uygun alıcı vericilerin ve diğer cihazların alınmasını temin etmek, amatörlerin kendi cihazlarını yapmalarına yardımcı olmak,
 • j) Uluslararası Radyo Amatör Federasyon ve Kuruluşlarına üye olmak, buralarda Türk Radyo Amatörlerini temsil etmek;
 • k) Özürlülerin rehabilitasyonu, haberleşme konusunda eğitilmeleri gibi konularda çalışmalar yapmak, bu konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar, ayrıca konuyla ilgili faaliyette bulunan Bilimsel Kuruluşlar, Vakıf, Dernek, Federasyon ve Konfederasyonlarla işbirliği yapmak
 • l) Mili Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer eğitim veya öğretim kuruluşları ile haberleşme, haberleşme elektroniği ve Radyo Amatörlüğü ile dernek amaçlarının kapsamına giren diğer konularda kurs, seminer ve diğer benzeri eğitim amaçlı çalışmalar yapmak üzere işbirliği yapmak ve projeler gerçekleştirmek, bu bağlamda üniversite çalışma kolu faaliyetleri organize etmek, bu kollar bünyesinde kurulacak istasyonlara teknik yardım ve malzeme yardımında bulunmak. Yüksek öğrenim gençliğinin Radyo Amatörlüğü aracılığı ile kendisini haberleşme elektroniği ve haberleşme konusunda yetiştirmesini ve bu amaç için dernek şube faaliyetlerine katılmasını özendirmek, Üniversitelerde Afet Haberleşmesi, Radyo Amatörlüğü ve Elektronik konularında seçmeli ders projeleri geliştirmek, Üniversitelerle ve TÜBİTAK ile ortak AR-GE çalışmaları yürütmek; bu konularda özel sektör kuruluşlarıyla da işbirliği yapmak;
 • m) Veli, vasi müracaatı ile, ilgili en yüksek mülki amirden izin almak şartı ile 18 yaşından küçük kişilerin elektronik ve haberleşme ile Radyo Amatörlüğü konusunda eğitilmesini amaçlayan kurs faaliyetlerinde bulunmak, bu kişilerin mevcut kurslara katılarak eğitilmelerini sağlamak. İzcilik Federasyonu ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, bu çerçevede derneğin kurslarından yararlanılmasını sağlamak, izcilerle kamp çalışmalarında bulunmak, yarışma ve özel günlerinde amatör istasyon kurarak kendilerine yardımcı olmak
 • n) "i" bendi gereği veya diğer bir şekilde sağlanan cihaz, araç gereç ve bunlarla ilgili yedek parçalar birinci öncelik olarak kulüp istasyonu ve röle gibi altyapı çalışmalarına tahsis edilirler. Afet Acil Durum lYönetim Merkezleri'nde kurulacak TRAC kulüp istasvöhları ve Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine bağlı birimler öncelikli işlem görürler.
  Tüm bu maksatlardan bakiye kalan araç gereç, detayları bir iç yönetmelikle belirtilen çerçeve içinde "l,m ve n " bentlerinde belirtilen maksatlara tahsis edilir. Bu teçhizat vecibelerini yerine getirmiş olan üyelerin kullanımına geçici olarak tahsis edilebilir. Bu işlem 5809 sayılı yasa çerçevesinde yapılır. Bu cihazların mülkiyeti Derneğe aittir. Bu tahsiste birinci derece afet bölgelerindeki ve Dernek altyapısı yönünden zayıf bölgelerdeki üyelerle, derneğin çalışma gruplarında etkin çalışmalarda ö#'pîa|jda bulunan üyelere öncelik tanınır. Bu tahsislerle ilgili tüm esaslar Genel Merkez Yönetim Kurulunca oluşturulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu geçici tahsisi bağış mukabilinde yapabilme yetkisine sahiptir
 • q) IARU (International Amateur Radio Union) üyeliğinin devamı için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirmek
 • p) 5809 sayılı Elektronik haberleşme kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde gerekli izinlerin alınması halinde geniş çaplı spor etkinliklerinde, ücretsiz haberleşme yardımında bulunmak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğinde bulunmak
 • r) Dernek ile ilgili konularda doğabilecek ihtilaflar sonucunda, davalar açmak, davalara müdahil sıfatı ile katılmak, icra takipleri yapmak, hukuki danışmanlık ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil tayin etmek.
 • s) Amacına ulaşmak için; gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek. Gerekli görüldüğünde amacına uygun faaliyetleri desteklemek üzere, faaliyet alanları ile ilgili her türlü müze, konferans salonları, lokaller, eğitim ve öğretim kurumları kurmak.
 • t) Derneğin amacına uygun olarak ve uygun yerlerde bölgesel ve yerel afet haberleşme müdahale ve lojistik merkezlerini kurmak veya dernek amacı için gerekli bütün tesisleri kurmak üzere uygun kamu arazilerini tespit etmek, bu işlemler ile ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetlerini almak, ve TRAC a kazandırılmasını sağlamak, Yurtta meydana gelebilecek her türlü afet, acil durum veya felaketlerde kapasitesi dahilinde müdahalede bulunmak, bu hizmetin gerektirdiği koşullarda, işbirliği yapılan taraf veya tarafların teknik altyapılarından yararlanmak, onları ilgili mevzuat çerçevesinde Derneğin teknik altyapısından yararlandırmak.
 • u) Gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmek ve bu haklarını kullanmak, olan yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır taşınmaz malların yönetimi ile ilgili her türlü sözleşmelere taraf olmak.
 • v) Derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal ve hak edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmak, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açmak.
 • y) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf etmek, ipotek, intifa, irtifak hakları dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Taşınmazlar kiralar ve kiraya verebilir. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir, bunun sonucundan bu haklarına dayalı olan sözleşmeler kurabilir. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapmak, ilgili sözleşmeleri imzalayabilir.
 • z) Cemiyet, Amatör Telsizciliğin gelişmesi, gençler arasında yaygınlaşması için projeler yapar, çocuk ve geçlere yönelik program ve projelere katılır. Fon veren kuruluşlara Genel Merkez, ayrıca şubeler Genel Merkez'e önceden bildirmek ve olur almak şartı ile proje verebilir, Avrupa Birliği Bakanlığını AB Eğitim Gençlik Programları Başkanlığınca (Türk Ulusal Ajansı) yürütülen programlara akredite edilmek üzere TRAC Genel Merkezi ve şubeleri ayrı ayrı başvura bilir, proje sunabilir, AGH projesi yapabilir ve projelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi (hibe sözleşmesi v.b.) imzalayabilir. Şubeler, bu tür işlemler öncesinde Genel Merkezden yazılı olur almakla mükelleftirler.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PGV), Küçük ve Örter, Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kalkınma Ajansları gibi teknoloji geliştirme kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve benzeri ulusal ve Avrupa Komisyonu (EC), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü (UNIDO) gibi uluslararası kuruluşlara ve büyükelçiliklere yönelik projeler üretmek, Dünya Bankası Hibe programlarına proje sunmak, bu konuda Dünya Bankası tarafından şkredite edilmiş Hakem, Ajans veya Danışmanlardan hizmet almak, gerekli görülen konularda ortak projelerde-yer almak, açılan program ve çağrılara nitelikli projelerle katkı sağlamak,

II. DERNEK ÜYELERİ

MADDE 3 - Derneğin üç çeşit üyesi vardır: Bunlar;

 • a) Asil Üyeler : Üye olmak için derneğe başvurup, gerekli şartları yerine getirdikten sonra, ilgili dernek yönetim kurulunca derneğe üye olması karar altına alınan üyelerdir.
 • b) Şeref Üyeleri : Derneğin amacı uğruna yararlı çalışmaları ilgili dernek yönetim kurulunca tespit edilip, derneğe fahri üye olması kararlaştırılanlardır. Şeref Üyeleri ayrıca asil üye olmadıkça derneğin hiçbir organında oy sahibi değildirler ve aidat ödemezler.
 • c) Doğal Üyeler : Derneğin amacına yönelik faaliyetleri gereği işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla olan müşterek çalışmalarına ilişkin görüşlerini beyan edebilmelerini sağlamak amacıyla anılan kurumların temsilcileri derneğimizin doğal üye kabul edilirler. Derneğimiz ile işbirliği protokol imzalamış bulunan tüm kurum ve kuruluşların derneğe bildirdiği kişiler, Doğal Üye sıfatıyla temsilci tayin edilebilirler. Doğal üyeler Şube ve Genel Merkez Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur.

IV. DERNEK ÜYELİĞİNE GİRİŞ

MADDE 4 - Derneğe üye olmak için;

 • A
  • a) Türk Vatandaşı olan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
  • b) T.C. Kanunlarından herhangi birinde derneğe üye olması kısıtlanmamış olmak
  • c) Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye' de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
  • d) Lisanslı Radyo Amatörü olmak, SWL amatörü olmak veya Radyo Amatörlüğü' ne gönül vermiş bulunmak
  • e) Ağır bir suçtan sabıkalı olmamak şarttır.
  • f) Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt etmek. İlk girişte 3 aylık aidatı ve yıllık katkı payını peşin ödemek zorunludur.
 • B - Derneğe üye olmak isteyenler formatı Genel Merkez tarafından belirtilen bir form dilekçe ile ilgili dernek yönetim kuruluna başvururlar. El yazısı ile doldurulacak bu form dilekçede şunlar bulunur:
  • I) Üye olmak isteyenin kimliği ve vatandaşlık numarası
  • II) Adresi
  • III) Doğum Yeri ve Tarihi
  • IV) Taahhüt edilen aylık aidat ( Tüzüğün diğer maddeleri ve genel kurulun aldığı kararlar çerçevesinde belirtilen aidat)
  • V) Amatör Telsizcilik ve genel kabul görmüş ahlak ve nezaket kurallarına; derneğin işleyişi ile ilgili -tüzük ve her türlü yönetmeli bükümlerine uyacağına dair imzalanmış taahhüt.
  • VI- İmzası
 • C - Bu başvuru dilekçesi belirli yerde 15 gün asılı kalır, Şube Yönetim Kurulunun başvuru sahibiyle gerçekleştireceği bir mülakat sonucunda yapacağı değerlendirme üyeliğe kabul veya ret kararına temel teşkil edebilir.
  Asil üyeler başvurarak üye adayına itirazda bulunabilirler. Ayrıca yeni başvuran kişilerin'bilgisi üyelik işlemleri başlatılmadan önce Genel Merkez Genel Sekreterliğinin bilgisine sunulur diğer şubelerin başkanlarıyla elektronik ortamda paylaşılır, diğer şubelerden gelecek olası itirazları üyeliğe kabul sürecinde dikkate alınır. Yönetim Kurulu itirazları da değerlendirerek üyelik müracaatına 30 gün'jçiâde kabul veya ret şeklinde karar verebilir. Bu süreçte adayla mülakat yapılır, ayrıca Şube Yönetim Kurultinühîîı^gün göreceği çerçevede dernek çalışmalarına katılımı sağlanır. Bu katılım esnasında yapılan gözlemler üyeliğe kabul kararına temel teşkil eder. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen-üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  Yeni kurulan şubelerde, değerlendirme ve üyeliğe kabul işlemleri ilk Genel Kurulun yapılıp Yönetim Kurulunun teşkiline dek Geçici (Kurucu) Şube Yönetim Kurulunca gerçekleştirilir. Mülakatın usul ve esasları Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.
 • D - Dernek üyeliğine kabul edilmiş lisanslı amatörler en az bir kez afet haberleşme çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Bir şube veya bölgedeki lisanslı üye sayısı dönüşümlü olarak bir dönemde mevcut üyelerin hepsinin bu görevi yerine getirmiş olmasına rağmen üye yetersizliğinden dolayı gerektiğinde aynı dönüşümde bu yükümlülük devam eder.
 • E - Üyeliğe kabul edilen kişi hakkındaki bilgiler 7 gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu' na yazı ile bildirilir. Bu bilgiler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkezdeki Üye Sicil Kütüğüne işlenir. Daha önce Derneğe üye olmuş olan üyelerin bilgileri, bu tüzüğün onaylanmasından sonra şubeler tarafından 30 gün içinde Genel Merkeze bildirilir.
 • F - Genel Merkez Yönetim Kurulu, üye kayıtlarının bilgisayar yazılımı ile dijital ortamda tutulmasına, Şube Yöneticilerinin bunu görmesine izin verir.

V. DERNEKTEN ÇIKIŞ

MADDE 5 - Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu' na yazılı bir istifa dilekçesi ile istifa talebinde bulunur. Yönetim Kurulu istifa edenin üyelik kaydının kapatılmasına karar verir. İstifa edenin yetkili kurullardan birine üye olması halinde yerine yedek üyelerden bölgesine göre birinci sıradaki görevi üstlenir.

Üyelik kaydının kapatıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazı ile elektronik posta aracılığıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu'na bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyenin Genel Merkez Üye Sicil Kütüğünden düşümünü yapar.

VI. DERNEKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6 - Dernekten çıkarılma (Madde 7 g ve ı bendi hariç) Genel Merkez Onur Kurulu'nun görüşü alınmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur. Dernekten çıkarılan üyenin çıkartılma kararından sonraki ilk Genel Merkez Genel Kurulunda itiraz hakkı vardır. Genel Kurulda alınacak karar kesindir. Mahkemeye itiraz edilmezse Genel Kurul karan kesinlik kazanmış olur. Dernekten çıkartılan üyenin Derneğe olan bütün borçlarını Onur Kurulu'nun kararlaştıracağı süre içinde ödemesi gereklidir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı bildirimi takiben, müteakip 7 gün içerisinde ilgili Şube Yönetim Kurulu üyenin Sicil Kütüğünden düşümünü yapar ve bu işlemin yapıldığına dair belgeyi Genel Merkez Genel Sekreterliğine iletir.
Genel Merkez Genel Kurulu ve Adli Makamlar aksi bir karar vererek tesislerden geçici uzaklaştırma veya ihraç işlemini iptal etmediği sürece üye ihraç edilmiş sayılır ve Dernek tesisleri ile eklentilerine giremez, dernek çalışmalarına katılamaz.

VII. ÜYELİKTEN ÇIKARTILMAYI GEREKTİREN NEDENLER

MADDE 7 - Üyelikten çıkartılmayı gerektiren nedenler şunlardır:

 • a) 4. Maddedeki şartları yitirmek
 • b) Derneğin amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunmak
 • c) Dernek içerisinde siyasi, ayırıcı, bozucu faaliyetlerde bulunmak, sosyal medya, ortanrçnda ye İnternet forumlannda dernek, yöneticileri, üyeleri, işbirliği yapılan kurumlar ve üçüncü kişiler Hakkında hakaret içeren beyanlarda bulunmak, sosyal medya konusunda TRAC Ana Tüzüğü ve GenekMerkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş esaslara aykırı davranışlarda bulunmak.
 • d) Dernek içinde veya dışında Derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmak, yurt çıkarlarına aykırı, amatörlüğün esaslarına aykırı olarak sahip olduğu amatör istasyonu dini ve siyasi maksatlarda kullanmak
 • e) Sahip olduğu amatör ehliyetin Amatör Telsizcilik Yönetmeliğindeki şartlar gereği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce iptal edilmesi,( süresi geçtiği için yapılan belge iptal işlemi bu kapsamda değildir.)
 • g) Aidat, Katkı Payı ve IARU aidatı borçlarını yazılı uyarıya rağmen ödememesi halinde Şube Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilir. Geçmişe yönelik borçlarını ödeyerek üyeliğini devam ettirmek istemesi halinde üyeliği kaldığı yerden devam ettirilir, bu durumda yeni üyelik başvurusunda bulunan kişiler için öngörülen işlemler uygulanmaz. Borçlarım ödememesi hallerinde üyenin dernekten ihracına karar verilir. Ödemenin banka havalesi ile yapılması durumunda Şubeye ait banka hesabına ayrıntıları içerecek şekilde yapılması ve ödeme dekontunun ibraz edilmesi esastır.
 • j) Genel Kurul tarafından bir dernek organına seçilmişse, tüzükte bu organa verilmiş görevlerini aksatmak veya geçerli mazeret olmaksızın yapmamak, Genel Merkez Yönetim Kurulunun Tüzük hükümleri çerçevesinde verdiği talimatlara uymamak;
 • h) Afet ve acil haberleşme çalışma ve tatbikatlarında görevlendirilmiş üye, ilgili şubenin üç yazılı ihtarına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde, Şube Yönetim Kurulu kanalıyla bu durum Genel Merkez Onur Kurulu'na iletir. Onur Kurulunun görüşü ile Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca üyelikten ihracına karar verilir.
  Afet ve Acil Haberleşme Çalışma ve Tatbikatına katılımda bulunacağını beyan etmiş olmasına rağmen veya işyerinden izin alamama, hastalık, işyeri tarafından bölge dışında görevlendirme gibi tevsik edilecek mücbir sebepler istisnai durum sayılır. Doğrudan afete maruz kalmış yörelerdeki üyeler de bu afeti müteakip bir yıl süreyle bu istisna kapsamında sayılır.
 • ı) Türkiye içinde aynı amaca yönelik bir başka derneğe üye olunamaz. Geçmişte üye olmuş olanlar bu tüzüğün Genel Kurulca kabulünden itibaren üyeliklerini sonlandırmaları için uyarılır. Uyarıya rağmen başka dernekteki üyeliğini 30 gün içinde sonlandırmayanlar hakkında şube yönetim kurulunca üyelikten çıkarma işlemi uygulanır.

MADDE 8 - Bir üye Madde 7-g fıkrası haricindeki bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılırsa bir daha derneğe ve dolayısıyla hiç bir şubesine tekrar üye kaydedilmez. Herhangi bir şekilde kaydedilmiş bile olsa durum tespit edildiğinde derhal üyeliği iptal edilir.
7-g maddesi nedeniyle ihraç edilmiş üyeler, eski şubelerine veya yerleşim yeri değişikliği nedeniyle gittiği yeni yerleşimde bulunan şubeye üyelik kaydı yaptırmak ister ise aidat borçlarım aidat alacağı olan şubeye defaten ve tümüyle ödediklerini belgelemiş olmak ve bu şubeden yazı almak koşuluyla üyelik için başvuruda bulunabilir ve üyeliğe kabul edilir. Böyle durumlarda, Üyeliğe kabul esnasında Madde 4, C Bendinde yeni üyeler için öngörülen askı, mülakat ve diğer işlemler uygulanmaz.
Madde 7-h fıkrası gereği ihraç edilen üye, afet ve acil haberleşmeye ilişkin görevlerini ifa edeceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiği takdirde üyeliğe tekrar kabul edilir. Görevi tekrar ifa etmemesi durumunda bir ihtar kafi olmakla, Yönetim Kurulunca üyelikten ihraç edilir. Bir daha üye kaydedilmez. İhraç işlemi tarihini izleyen ilk Genel Merkez Genel Kurulunun bu işlemle vereceği kararlar ve Madde (6) hükümleri saklıdır.